Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.

„УНИТЕМП“ ЕООД е бенефициер на основание чл. 20а, ал.2 от Закона за подпомагане на земеделските производители и чл. 23, ал. 3 от Наредба № 2 от 05.08.2020г. за прилагане на мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19″ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., с размер на субсидията 21 600лв.